GEBRUIKSVOORWAARDEN

Espacevin Pirard – Jacques Pirard & Fils SA

Maatschappelijke zetel: Rue de Glabais 1 – B-1470 Genepiën – ondernemingsnummer: BE0425104379

ARTIKEL 1

De bepalingen die hieronder vermeld worden zijn van kracht voor de verkoop en levering van al onze producten.

 

ARTIKEL 2 – OFFERTES

Onze offertes zijn altijd vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Onze tarieven kunnen wijzigingen ondergaan. In voorkomend geval zal enkel de prijs die van kracht is op de dag van de levering gefactureerd worden. De bestellingen die opgenomen worden door onze werknemers of vertegenwoordigers, alsook de verbintenissen die door hen worden aangegaan, zijn voor ons slechts bindend na bekrachtiging door onze directie. Wij behouden ons het recht voor om de verkoophoeveelheden van bepaalde artikels te beperken.

 

ARTIKEL 3 – BESTELLINGENS

Mondeling of telefonisch doorgegeven bestellingen worden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant aanvaard. De verkoper is op geen enkele manier aansprakelijk voor leveringen die niet overeenstemmen met de bestelling.

 

ARTIKEL 4 – BETALING

Onze facturen dienen bij ontvangst betaald te worden, zonder aftrek of korting, op een van onze rekeningen.

 

ARTIKEL 5 – GEBREK AAN BETALING

Bij niet-betaling van een factuur binnen de dertig dagen na de vervaldatum ervan hebben wij het recht elke nog niet uitgevoerde transactie op te zeggen of op te schorten. De opschorting zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling gebeuren. De kosten, interesten en om het even welke andere schade die voortvloeit uit deze opschorting of opzegging zal ten laste van de koper vallen. Bovendien zal het openstaande bedrag in geval van niet-betaling binnen dezelfde termijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlinteresten ten belope van 1,5% per maand. Niet-betaling binnen dezelfde termijn leidt ten slotte, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, tot de automatische debitering van een forfaitair schadebeding ten belope van 20% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 15_per factuur als schadevergoeding.

 

ARTIKEL 6 – LEVERING

Leveringen enkel op het Belgisch grondgebied. Leveringstermijnen worden louter ter indicatie opgegeven. Indien de levering vertraging oploopt zal de koper, om welke reden dan ook, geen schadevergoeding kunnen eisen.

 

ARTIKEL 7 – RISICO’S

Omstandigheden zoals staking, explosie, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, instructies van om het even welke openbare macht, revolutie, oorlog, mobilisatie, staat van beleg, blokkade, misoogst, allerhande onrusten, gebrek aan personeel, het niet-naleven van leveringstermijnen door onze leveranciers, beschadigde levering door laatstgenoemden, gebrekkige verpakking, of deze omstandigheden zich nu bij ons of bij onze leveranciers voordoen, moeten worden beschouwd als gevallen van overmacht wanneer zij tot gevolg hebben dat de levering vertraging oploopt, bemoeilijkt wordt of onmogelijk gemaakt wordt. Dergelijke omstandigheden verlenen ons het recht om de overeengekomen transactie op te schorten zonder hiervoor een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Ten slotte zal de verkoper noch de onvoorzienbaarheid noch de onvermijdelijkheid van de ingeroepen omstandigheden moeten bewijzen, en evenmin de onmogelijkheid om het contract uit te voeren.

 

ARTIKEL 8 – VERVOER

Zodra de goederen onze winkel verlaten worden ze uitsluitend op risico van de koper getransporteerd, zelfs wanneer wij instaan voor het vervoer.

 

ARTIKEL 9 – KLACHTEN

Alle klachten vanwege onvolledige of gebrekkige leveringen zullen bij ons bedrijf moeten worden ingediend, via aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na facturatie van de goederen.
In geval van een gebrekkige levering die formeel erkend wordt door ons, zal de vergoeding van de schade strikt beperkt zijn tot de loutere vervanging, binnen een zo spoedig mogelijke termijn, van de afgewezen goederen, op voorwaarde dat gelijkaardige goederen op voorraad zijn.

 

ARTIKEL 10 – GESCHILLEN

Alle geschillen die wij zouden kunnen hebben met kopers, om welke reden dan ook, zullen in principe behandeld worden door de bevoegde rechtbanken waarvan de NV
Jacques PIRARD & Fils territoriaal afhankelijk is. De NV Jacques PIRARD & Fils behoudt zich het recht voor om haar rechten te doen gelden bij de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van haar klant-debiteur.

 

ARTIKEL 11 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkochte producten blijven eigendom van de NV Jacques PIRARD & Fils tot op het moment dat de koper de volledige prijs betaald heeft. In dit opzicht worden de afgifte van wissels of van alle andere effecten die een verplichting tot betaling tot stand brengen niet als betalingen in de zin van onderhavig artikel beschouwd. In geval van inbeslagname of om het even welke andere tussenkomst door een derde met betrekking tot de verkochte goederen, is de koper verplicht om de NV JP & F hiervan onmiddellijk via aangetekend schrijven in kennis te stellen. Zonder toestemming van de NV JACQUES PIRARD & Fils mag de koper de aangekochte goederen niet aan een derde doorverkopen alvorens hij de volledige prijs betaald heeft. Indien laatstgenoemde instemt met de doorverkoop aan een derde, verbindt de koper er zich toe om al zijn vorderingen op die derde die uit deze verkoop ontstaan zijn onherroepelijk aan de NV JACQUES PIRARD & Fils over te dragen. Een koper die geen eigenaar is van het gebouw waarin de verkochte goederen moeten opgeslagen worden of waarvan de handelszaak in pand is gegeven, bericht de NV JACQUES PIRARD & Fils hiervan onmiddellijk en verbindt er zich tezelfdertijd toe om, vóór de levering van de verkochte producten, de schriftelijke erkenning van het beding van eigendomsvoorbehoud te verkrijgen van de eigenaar van het gebouw of de pandhoudende schuldeiser.

 

ARTIKEL 12

Overeenkomstig de geldende wetgeving is de verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar verboden.